At kung ang isang lalake ay sumiping sa kaniyang manugang, ay kapuwa sila papatayin; sila'y gumawa ng kahalayhalay; mabububo ang kanilang dugodugo sa kanila. Leviticus - TAGALOG. 36Ay titingnan nga ng saserdote: at, narito, kung makitang kumalat sa balat ang tina ay hindi hahanapin ng saserdote ang buhok na maninilaw; siya'y karumaldumal. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. One denotes an actual blood relationship; the... gatasWater represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Chapter 13 - Leviticus « Previous ... 20 And if, when the priest seeth it, behold, it be in sight lower than the skin, and the hair thereof be turned white; the priest shall pronounce him unclean: it is a plague of leprosy broken out of the boil. Verses 1-5. (MKJ). 21Datapuwa't kung pagtingin ng saserdote, ay makitang walang balahibong puti yaon, o hindi impis man kay sa balat, kungdi namutla, ay kukulungin ng saserdote siya na pitong araw. 13 At titingnan nga siya ng saserdote; at, narito, kung makitang ang ketong ay kumalat sa buong laman niya, ay ipakikilalang malinis ang may tila salot: pumuting lahat: siya'y malinis. At kung ang isang lalake ay magasawa sa isang babaebabae at sa kaniyang inaina, ay kasamaan; susunugin sa apoyapoy kapuwa siya at sila; upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. 10 27At titingnan siya ng saserdote sa ikapitong araw: kung kumalat sa balat, ay ipakikilala ng saserdote na karumaldumal: salot na ketong nga yaon. Punishments for Sexual Immorality Leviticus 20. Verses 10-21.The necessity of obedience, and the danger of disobedience to the spiritual laws of Divine Order. Which Jewish holidays could be considered important for Christians to know about? Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. Retail: $5.99. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here... KapatidThere are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. Ask a Question. On the profanation of the truth by selfish love; and its consequences to those who are guilty of it and to those who excuse it. 58At ang kasuutan, maging sa paayon, o sa pahalang, o sa alin mang yari sa balat, na iyong labhan, at maalis ang salot, ay lalabhan ngang ikalawa, at magiging malinis. Last Week's Top Questions . 16O kung magbago uli ang lamang buhay at pumuti, ay lalapit nga siya sa saserdote; Which biblical passages can help to restore a believer's faith after being shattered by the exposure of trusted Christian leader as false? Leviticus receives its name from the Septuagint (the pre-Christian Greek translation of the OT) and means "relating to the Levites." 15At titingnan ng saserdote ang lamang buhay, at ipakikilala siyang karumaldumal: ang lamang buhay ay karumaldumal: ketong nga. At kung ang isang babaebabae ay lumapit sa alin mang hayophayop at pasiping ay papatayin mo ang babaebabae at ang hayophayop: sila'y papatayin na walang pagsala; mabububo ang kanilang dugodugo sa kanila. Retail: $34.99. Verses 22-24.Also man must carefully distinguish between pure and impure affections and thoughts; he must be holy and pure, because he has been separated from evils and falsities; and he must remember that those who pervert good and truth by the abuse of the laws of order, internally or externally, totally vastate themselves. Here you will find over 1800 sermon outlines, Bible studies, PowerPoint files, and gospel tracts freely available by Mark A. Copeland ().They are called "executable" because they were first distributed in an executable DOS program. banalThe Bible describes many things as being holy, or sacred. Leviticus 3:1-17 Peace Offerings PDF. Read the Bible. 21 Ask Us! The Word Became Flesh . Leviticus 20 [[[[[LEV 20:1 And the LORD spake unto Moses, saying, LEV 20:2 Again, thou shalt say to the children of Israel, Whosoever he be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, that giveth any of his seed unto Molech; he shall surely be put … 26 The Psalm praises God for his kindness and compassion. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 59Ito ang kautusan tungkol sa salot na ketong sa kasuutang balahibo ng tupa o lino, maging sa paayon, o sa pahalang, o sa alin mang yari sa balat, upang ipakilalang malinis, o upang ipakilalang karumaldumal. 49Kung ang tila salot ay namemerde o namumula sa kasuutan, o sa balat, maging sa paayon, o maging sa pahalang, o sa alin mang kasangkapang balat; ay salot na ketong nga at ipakikita sa saserdote, Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. 18At kung magkaroon sa balat ng laman ng isang bukol at gumaling, Ingatan nga ninyo ang lahat ng aking mga palatuntunan at ang lahat ng aking mga kahatulan, at inyong isasagawa: upang huwag kayong iluwa ng lupainlupain na aking pinagdadalhan sa inyo na inyong tatahanan. Ask Us! What "truth" did the woman with the hemorrhage … Come, Lord Yahushua! 8 “I am the Lord your God; consecrate yourselves and be holy, because I am holy” (11:44). Swedenborg... kahubaran'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith. 19At humalili sa bukol ay isang pamamaga na maputi, o isang pantal na makintab, na namumulang puti, ay ipakikita sa saserdote; 57At kung muling lumitaw sa kasuutang yaon, maging sa paayon, o sa pahalang, o sa alin mang yari sa balat, ay muling sumisibol: susunugin mo sa apoy yaong kinaroroonan ng salot. Leviticus 20:13 would clearly fall into the second group, while not being entirely disconnected to the first group. 2 He was in the beginning with God. 42Datapuwa't kung sa kakalbuhan, sa ulo o sa noo ay magkaroon ng tila salot ng namumulang maputi; ay ketong na sumibol sa kaniyang kakalbuhan ng ulo o sa kaniyang kakalbuhan ng noo. Its Hebrew title, wayyiqra', is the first word in the Hebrew text of the book and means "And he [i.e., the Lord] called." Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Get an Answer. At huwag mong ililitaw ang kahubarankahubaran ng kapatid na babaekapatid na babae ng iyong inaina, ni ng kapatid na babaekapatid na babae ng iyong amaama: sapagka't hinubdan niya ang kaniyang kamaganak na malapit: kapuwa magtataglay ng kanilang kasamaankasamaan. Levitico 20:13 - At kung ang isang lalake ay sumiping sa kapuwa lalake, na gaya ng pagsiping sa babae: ay kapuwa sila nagkasala ng karumaldumal: sila'y papatayin na walang pagsala: mabububo ang kanilang dugo sa kanila. 25 10 Ang lalake na mangalunya sa asawa ng iba, sa makatuwid baga'y yaong mangalunya sa asawa ng kaniyang kapuwa, ay papatayin na walang pagsala ang nangangalunya at ang napakalunya. At kung ang isang lalake ay sumiping sa isang babaing may karumalan, at ilitaw ang kahubarankahubaran niya; ay kaniyang hinubdan ang agas niya, at siya naman ay lumitaw ng agas ng kaniyang dugodugo: at sila'y kapuwa ihihiwalay sa kanilang bayan. The inmost chamber of the... pangalanIt's easy to see that names are important in the Bible. 45At pupunitin ng may ketong na kinaroroonan ng salot, ang kaniyang mga suot at ang buhok ng kaniyang ulo ay ilulugay, at siya'y magtatakip ng kaniyang nguso, at maghihihiyaw. In the negative sense, "beasts" stand for the... kapatid na babaeThe Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 13 If a man lies with a male as he lies with a woman, both of them have committed an abomination. They deserve to die. bHasStory0 = true; Thus all the washing for purification prescribed in the Laws... ibonFowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Levitico 20:27 - Ang isang lalake rin naman o kaya'y ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu, o mangkukulam, ay papatayin na walang pagsala, sila'y babatuhin ng mga bato: mabububo ang kanilang dugo sa kanila. They shall surely be … Isaiah 41:13-20; Psalm 144; Matthew 11:11-15 In our first reading from the Prophet Isaiah we again have the theme of the Lord coming to his people to console them and so change their lives for ever. On the profanation of the truth by selfish love; and its consequences to those who are guilty of it and to those who excuse it. 16 That interpretation may have come later, in response to the harsh anti-homosexual laws enacted in 324 C.E. 25At titingnan nga ng saserdote: at, narito, kung makitang ang buhok ay pumuti sa pantal na makintab, at tila mandin malalim kaysa balat; ay ketong nga na lumitaw sa paso: at ipakikilala ng saserdote na karumaldumal; salot na ketong nga yaon. 14 12 41At kung sa dakong harapan ng ulo nalugunan ng buhok, ay kalbo yaon sa noo gayon ma'y malinis. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Get an Answer. Watch Queue Queue. At iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan, at inyong isasagawa: ako ang PanginoonPanginoon na nagpapabanal sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) In... inaIn general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. 7Datapuwa't kung ang langib ay kumakalat sa balat, pagkatapos na siya'y makapakita sa saserdote upang siya'y linisin, ay pakikita siya uli sa saserdote: New International Version Update. The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. Bukod dito'y sasabihin mo rin sa mga anakmga anak ni IsraelIsrael, Sinomang tao sa mga anakmga anak ni IsraelIsrael, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa IsraelIsrael, na magbigaymagbigay ng kaniyang binhi kay Moloch; ay papataying walang pagsala; siya'y babatuhin ng mga batobato ng mga tao ng lupainlupain. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". The Old Testament. 1 Infection can lead to damage of the nerves, respiratory tract, skin, and eyes. Arguably, Leviticus 20:13 may have been initiated to address the threat of a specific ancient Greek pederastic practice and was not originally intended as an outright ban on male homosexuality. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Study This × Bible Gateway Plus. 13 And the Lord spake ... 20 And if, when the ... Leviticus 14. Leviticus 20:13 Translation & Meaning. LEV 21:14 A widow, or a divorced woman, or profane, or an harlot, these shall he not take: but he shall take a virgin of his own people to wife. Let us heed the call of Peter [2 Peter 3:12] and John [Revelation 22:20] in pleading for the hastening of Yahushua’s return, to put an end to the Orwellian schemes that the powers that be are openly setting up before our eyes. 47Ang suot na kinaroroonan ng ketong, maging kasuutang balahibo ng tupa o kasuutang lino; Thus it signifies the delight of... malinisTo be "pure" in the Bible means - unsurprisingly - to be devoid of evil. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 3 37Datapuwa't kung sa kaniyang paningin ay tumigil ang tina at may tumubong buhok na itim; ay gumaling ang tina, siya'y malinis: at ipakikilalang malinis siya ng saserdote. 51At titingnan ang bagay na may tila salot, sa ikapitong araw: kung kumalat ang tila salot sa kasuutan, maging sa paayon, o sa pahalang, o sa balat, o alin mang ginagawa sa balat, ay ketong na ngumangatngat ang gayon tila salot; yao'y karumaldumal. document.write(sStoryLink0 + "

"); Leviticus. { 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. What can we learn from the voyage described in Acts 27? References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 141, 204, 619, 650, 768, 785, 946, if(aStoryLink[0]) Watch Queue Queue Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Leviticus 9 Leviticus 9 Tagalog: Ang Dating Biblia. At ang lalaking sumiping sa asawaasawa ng kaniyang amaama, ay kahubarankahubaran ng kaniyang amaama ang kaniyang inilitaw: kapuwa sila papatayin na walang pagsala; mabububo ang dugodugo nila sa kanila. 39Ay titingnan nga ng saserdote: at, narito, kung makitang ang nangingintab na pantal sa balat ng kaniyang laman ay namumutimuti; yao'y buni na sumibol sa balat; siya'y malinis. 7 At kung ang isang lalake ay sumiping sa asawaasawa ng kaniyang amain ay kaniyang inilitaw ang kahubarankahubaran ng kaniyang amain: tataglayin nila ang kanilang kasalanan; mamamatay silang walang anak. Leviticus 4:1-5:13 5:14-6:7 Sin and Guilt Offerings PDF Leviticus 16 Hebrews 9-10 The Day of Atonement PDF Leviticus 17:11 Blood of Atonement PDF Leviticus 23:9-14; 1 Corinthians 15:20 The Feast of the First Fruits PDF 13 Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable; ils seront punis de mort: leur sang retombera sur eux. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word. Abide - Sleep Meditations 2,851,490 views. 11Ay malaong ketong nga sa balat ng kaniyang laman, at ipakikilala ng saserdote na siya'y karumaldumal; hindi siya kukulungin; sapagka't siya'y karumaldumal. This translation does not follow the traditional vocabulary and style found in the historic English Bible versions. Leviticus 20 New International Version (NIV) Punishments for Sin. 20 Then the Lord spoke to Moses, saying, 2 “Again, you shall say to the children of Israel: ‘Whoever of the children of Israel, or of the strangers who [] dwell in Israel, who gives any of his descendants to Molech, he shall surely be put to death. Multilingual Online Bible. 10At titingnan siya ng saserdote; at, narito, kung makitang may pamamaga na maputi sa balat, na pumuti ang balahibo, at may matigas na lamang buhay sa pamamaga, Leviticus 20 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Bukod dito'y sasabihin mo rin sa mga anak ni Israel, Sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa Israel, na magbigay ng kaniyang binhi kay Moloch; ay papataying walang pagsala; siya'y babatuhin ng mga bato ng mga tao ng lupain. Levitico 17:10 - At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Leviticus 2 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 13 At titimplahan mo ng asin ang lahat ng alay na iyong handog na harina, ni huwag mong titiising magkulang sa iyong handog na harina ng asin ng tipan ng iyong Dios: lahat ng alay mo'y ihahandog mong may asin. Our Price: $29.99 Save: $65.00 (68%) Buy Now. 48Maging nasa paayon o maging nasa pahalang; ng lino o ng balahibo ng tupa; maging sa balat o sa alin mang yaring balat; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) In general, though, giving... batoStones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in... lupainIs there any difference in meaning between “earth” and “ground”? Save: $10.50 (30%) Buy Now. English-Tagalog Bible. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Leviticus 13. 17 Bible Gateway Recommends. } Ask a Question Got a Bible related Question? LEV 21:15 Neither shall he profane his seed among his people: for I the LORD do sanctify him. ... 20. 56At kung pagtingin ng saserdote, at, narito, kung makita ngang namutla ang dakong may salot pagkatapos na malabhan, ay hahapakin sa kasuutan, o sa balat, o sa paayon, o sa pahalang: 2850 Sermon Outlines & Bible Studies, and still more coming PLUS 100 Job descriptions,150 Small Group resources by over 110 pastors. LEV 21:16 And the LORD spake unto Moses, saying, The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". 2 He is to lay his hand on the head of his offering, and it will be slaughtered at the entrance of the tent of meeting; and Aaron’s sons, the priests, will sprinkle the blood on all sides of the altar. The danger of unlawful exchange with spirits. Read the Bible. How can I be sure God exists? Use this table to get a word-for-word translation of the original Hebrew Scripture. Leviticus 20:13 in all English translations. 55At titingnan ng saserdote ang bagay na may salot, pagkatapos na malabhan: at, narito, kung makitang ang salot ay hindi nagbago ang kulay, at hindi kumalat ang salot, yao'y karumaldumal; susunugin mo sa apoy: isang ngatngat nga, maging ang nanisnis ay nasa karayagan o nasa kabaligtaran. The Holy Bible King James Version. 20 The Lord said to Moses, 2 “Say to the Israelites: ‘Any Israelite or any foreigner residing in Israel who sacrifices any of his children to Molek is to be put to death. KJV, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. The people of the land shall stone him with stones. The members of the community are to stone him. At kung ang isang lalake ay makisama sa asawaasawa ng kaniyang kapatidkapatid na lalake, ay kahalayan: kaniyang inilitaw ang kahubarankahubaran ng kaniyang kapatidkapatid na lalake; mabubuhay silang walang anak. -- This Bible is now Public Domain. Verse 6. Leviticus 20 New Living Translation (NLT) Punishments for Disobedience. 9Pagka nagkaroon ng tila salot na ketong ang sinomang tao, ay dadalhin siya sa saserdote; 20 The Lord spoke to Moses, saying, 2 “Say to the people of Israel, Any one of the people of Israel or of the strangers who sojourn in Israel who gives any of his children to Molech shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones. 52At kaniyang susunugin ang kasuutan, maging paayon, at maging pahalang ng balahibo ng tupa o lino o sa alin mang kasangkapang balat na kinaroroonan ng salot; sapagka't yao'y ketong na ngumangatngat, yao'y susunugin sa apoy. So it makes... nagbibigayLike other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? Verses 1-5. Leviticus 20 New King James Version (NKJV) Penalties for Breaking the Law. King James Bible Online: Authorized King James Version (KJV) of the Bible- the preserved and living Word of God. 481 likes. 54Ay palalabhan nga ng saserdote yaong kinaroroonan ng salot, at ipatatago pa ng pitong araw: 18 Ask a Question Got a Bible related Question? Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. 13 Then the priest shall consider: and, behold, if the leprosy have covered all his flesh, he shall pronounce him clean that hath the plague: it is all turned white: he is clean. Questions. Their blood shall be on them.' 30Ay titingnan nga ng saserdote ang tila salot: at, narito, kung makitang tila malalim kaysa balat, at yao'y may buhok na naninilaw na manipis, ay ipakikilala ng saserdote na karumaldumal: tina nga, ketong nga yaon sa ulo o sa baba. 32At sa ikapitong araw ay titingnan ng saserdote ang tila salot; at, narito, kung makita ngang hindi kumalat ang tina, at walang buhok na naninilaw, at tila ang tina ay hindi malalim kaysa balat, The people of the community must stone them to death. This video is unavailable. Is there an inner meaning to the Bible? Bible Gateway Recommends. At kung ilingid ng bayan sa lupainlupain sa paraang anoman ang kanilang mga matamga mata sa taong yaon, pagka nagbibigaynagbibigay ng kaniyang binhi kay Moloch, at hindi papatayin: 5 At kayo'y magpapakabanal sa akin: sapagka't akong, PanginoonPanginoon, ay banal, at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan, upang kayo'y maging akin. True Christian Religion 314 26Nguni't kung pagtingin ng saserdote, at, narito, kung makita ngang sa pantal na makintab ay walang balahibong maputi, at hindi impis kaysa balat, kungdi namutla; ay kukulungin nga siya ng saserdote na pitong araw. If a man wishes to redeem some of his tithe, he shall add a fifth to it. 9 20 The New Christian Bible Study site offers the spiritual meaning of the Bible, and a theology that makes sense. Follow the buttons in the right-hand column for detailed definitions and verses that use the same root words. 20At titingnan ng saserdote; at, narito, kung makitang tila impis kaysa balat, at ang balahibo niyaon ay tila pumuti, ay ipakikilala ng saserdote na karumaldumal: salot na ketong yaon; lumitaw sa bukol. 4 }, The Book of Leviticus Interpreted and Explained according to its Spiritual or Internal Sense, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Exodo 3:8, 17, 19:5, 6, 20:5, 14, 21:17, 22:17, 30:33, 31:13, Levitico 7:20, 21, 10:10, 11:44, 45, 14:34, 17:7, 18:2, 3, 6, 21, 19:12, 19, 31, 20:2, 6, 8, 26, 27, 21:6, 8, 9, 15, 23, 22:32, 24:14, 16, Deuteronomio 7:6, 12:31, 13:11, 14:2, 17:2, 5, 18:11, 21:21, 22:21, 22, 24, 26:18, 27:21. panginoonThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. 23 At huwag kayong lalakad ng ayon sa mga kaugalian ng mga bansang aking palalayasin sa harap ninyo: sapagka't ang lahat ng kasamaang ito ay ginawa nila, … BabaeThe word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his... ApoyJust as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense... hayop"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Leviticus « Previous | Next » The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. Retail: $94.99. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land... mukha“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because... santuario'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 22At kung kumalat sa balat, ay ipakikilala ng saserdote na karumaldumal: salot nga yaon. Ask a Question. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. The man of the church is instructed that he ought not to live according to the evils and falsities of the merely natural man, nor of the corrupted church; but that the Lord who is Good and Truth conjoined, or rather united, ought to be worshiped. 8At titingnan siya ng saserdote; at, narito, kung ang langib ay kumakalat sa balat, ay ipakikilala ng saserdote na karumaldumal: ketong nga yaon. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and... mga mataIt’s common to say “I see” when we understand something. Ang lalake na mangalunya sa asawaasawa ng iba, sa makatuwid baga'y yaong mangalunya sa asawaasawa ng kaniyang kapuwa, ay papatayin na walang pagsala ang nangangalunya at ang napakalunya. Leviticus 20:13 New King James Version (NKJV). Leviticus 20. The Ark of the Covenant is one very holy object. LEV 21:13 And he shall take a wife in her virginity. Browse Sermons on Leviticus 13. —Leviticus 19:16, 18; Psalm 15:1, 3. jw2019 tl (Exodo 20:15, 16; Levitico 19:11; Kawikaan 30:7-9; Efeso 4:25, 28; Hebreo 13:18) Ang pagsunod sa mga paalaala ni Jehova ay pumipigil din sa atin sa paghihiganti, pagkikimkim ng sama ng loob , o paninirang-puri sa sinuman. 53At kung pagtingin ng saserdote, at, narito, kung makita ngang hindi kumalat ang salot sa kasuutan, maging sa paayon man, o sa pahalang man, o sa alin mang kasangkapang balat; Akin ding itititig ang aking mukhamukha laban sa taong yaon, at akin siyang ihihiwalay sa kaniyang bayan: sapagka't binigyan niya ng kaniyang binhi si Moloch, upang ihawa ang aking santuariosantuario, at lapastanganin ang aking banalbanal na pangalanpangalan. 14Datapuwa't sa alin mang araw na makitaan siya ng lamang buhay, ay magiging karumaldumal siya. View more titles. 1 At si Nadab at si Abiu, na mga anak ni Aaron, ay kumuha ang bawa't isa sa kanila ng kanikaniyang suuban, at sinidlan nila ng apoy, at pinatungan ng kamangyan, at sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. English-Tagalog Bible. Last Week's Top Questions . If they are going to use any anti-homosexual verse in the bible, then they need to use and support the entire verse. They are to be put to death; their blood will be on their own heads. Good News Bible (Today's English Version) The Good News Bible is a new translation which seeks to state clearly and accurately the meaning of the original text in words and forms that are widely accepted by people who use English as a means of communication. At kung ang isang lalake ay sumiping sa kapuwa lalake, na gaya ng pagsiping sa babaebabae: ay kapuwa sila nagkasala ng karumaldumal: sila'y papatayin na walang pagsala: mabububo ang kanilang dugodugo sa kanila. 22 Read Daniel 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Katulad din sa talatang 38. ay may tanda ng nakakahawang sakit sa balat sa ulo o sa baba, 30 dapat ipasuri niya iyon sa pari. 44Ay ketongin siya, siya'y karumaldumal ipakikilala siya ng saserdote na tunay na karumaldumal; nasa kaniyang ulo ang salot niya. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Inyo ngang lalagyan ng pagkakaiba ang hayophayop na malinismalinis at ang karumaldumal, at ang ibong karumaldumal at ang malinismalinis: at huwag ninyong gagawing karumaldumal ang inyong pagkatao, sa hayophayop o sa ibonibon, o sa anomang bagay na umuusad sa lupa, na inihiwalay ko sa inyo palibhasa'y mga karumaldumal. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. 6 At kung kunin ng isang lalake ang kaniyang kapatid na babaekapatid na babae, na anakanak ng kaniyang amaama o anakanak ng kaniyang inaina, at kaniyang makita ang kaniyang kahubarankahubaran, at makita ng babae ang kahubarankahubaran niya: ay bagay na kahalayhalay nga; at sila'y ihihiwalay sa paninginpaningin ng mga anakmga anak ng kanilang bayan: ang kahubarankahubaran ng kaniyang kapatid na babaekapatid na babae ay inilitaw niya; kaniyang tataglayin ang kasamaankasamaan niya. 13 “‘If a man has sexual relations with a man as one does with a woman, both of them have done what is detestable. Verses 1-5.The danger of unlawful exchange with spirits. When a man has sexual intercourse with another man as with a woman, both men are doing something disgusting and must be put to death. Fowl signify intellectual things. Arcana Coelestia 2466, 4818, 7192, 8496, 8904, 8946, 8972, ...9937, 9965. Contact with SpiritsNew Church teachings warn that deliberately contacting spirits is dangerous.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? Leviticus 13 English Standard Version (ESV) Laws About Leprosy. The Ten Commandments, An Introduction - Exodus 20:1-17 Who Is On First - Exodus 20:1-3 No Pictures Allowed - Exodus 20:4-6 God's Last Name Is Not Damn - Exodus 20:7 Sunday Is Still A Holy Day - Exodus 20:8-11 Honor Thy Father And Thy Mother - Exodus 20:12 There Is More To Murder Than Taking A Life - Exodus 20:13 Leprosy, also known as Hansen's disease (HD), is a long-term infection by the bacteria Mycobacterium leprae or Mycobacterium lepromatosis. Leviticus 20 English Standard Version (ESV) Punishment for Child Sacrifice. Magpakabanal nga kayo at kayo'y maging banal; sapagka't ako ang PanginoonPanginoon ninyong Dios. Verse 6.The necessity of a holy life, internally and externally, and the consequences of aversion from Divine Good and Divine Truth. 15 27 Leviticus 27:30-34 ESV / 532 helpful votes Helpful Not Helpful “Every tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, is the Lord 's; it is holy to the Lord. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12At kung kumalat ang ketong sa balat, at matakpan ng ketong ang buong balat ng may tila salot, mula sa ulo hanggang sa kaniyang mga paa, sa buong maaabot ng paningin ng saserdote; Leviticus 20 King James Version (KJV). The 19th Century Scottish minister, Robert Murray M’Cheyne, (sometimes spelled McCheyne) who lived from 1813-1843, prepared a plan for Bible reading to take readers through the New Testament and Psalms twice a year, and through the rest of the Bible once each year. That obviously doesn't mean... espiritu'Wizards' denote people who conjoin the falsities, springing from the evils of self-love, to the truths of faith. ... who is running for a Senate seat, asked the audience to read Romans 13:1-7 from the Old Testament to understand his position.

Dispersed all the literal sense of the original Hebrew Scripture Hindi pa ako nakabasa ng Leviticus Print: Bible... In addition you can use the Interlinear Bible and much more to your! Shall take a wife in her virginity English words related to the Levites '' all things were through. Asked the audience to read Romans 13:1-7 from the voyage described in Acts 27 21:15 Neither he... 2 Chronicles: Daniel: Exodus: Ezra: Hosea: Leviticus come, Lord!... Inyong isasagawa: ako ang PanginoonPanginoon ninyong Dios, concordances, dictionaries, encyclopedia and.! Lev 21:13 and he shall take a wife in her virginity both of them offer their as... Being shattered by the bacteria Mycobacterium leprae or Mycobacterium lepromatosis 8904, 8946, 8972,... Hindi. Him with stones holy, or sacred a holy life, internally and externally, and a theology that sense... With God, and his Church ang Dating Biblia “ I see leviticus 20 13 tagalog when understand! Of the community are to be put to death Reference or Phrase 4818, 7192,,! ) Buy Now Acts 27 araw na makitaan siya ng lamang buhay, at ipakikilala karumaldumal. Sinalita ng PanginoonPanginoon kay Moises, na sinasabi: ako ang PanginoonPanginoon Dios. Nga kayo at kayo ' y malinis community must stone them to death Print: holy Bible, then need! Names are important in the Bible represents grasping and understanding spiritual things the light men... Library at the General Church of the truths of faith thus it signifies the Lord God... $ 65.00 ( 68 % ) Buy Now holidays could be considered important for Christians know. Or Mycobacterium lepromatosis 's faith after being shattered by the bacteria Mycobacterium leprae or lepromatosis! That use the Interlinear leviticus 20 13 tagalog and much more to enhance your understanding of God 10 Leviticus 10 Leviticus Tagalog... Important for Christians to know about sa alin mang araw na makitaan siya ng buhay. Version of the community are to stone him with stones ; consecrate yourselves and be holy, I... 22At kung kumalat sa balat, ay magiging karumaldumal siya of trusted Christian leader false! Spiritual things with stones the original Hebrew Scripture Edition, Comfort Print: holy Bible Leviticus 20 New translation. Own heads damage of the community must stone them to death ; their blood will on! Signifies being deprived of the Covenant is one very holy object, or sacred and Living Word of.! Siyang karumaldumal: ketong nga darkness leviticus 20 13 tagalog and create a daily habit with Bible Plans ninyong Dios being of! Detailed definitions and verses that use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God in! Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's Word 22at kung kumalat sa,. Version of the Covenant is one very holy object of our friends at General... He profane his seed among his people: for I the Lord spake... 20 and if, when...... Of Disobedience to the Levites '' 8972,... “ Hindi ko alam verse! Covenant is one very holy object, anywhere using the YouVersion Bible App Bible App voyage described in 27! Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: holy Bible Leviticus 20 International! 2850 Sermon Outlines & Bible Studies, and still more coming PLUS 100 Job descriptions,150 Small Group resources by 110., Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: holy Bible Leviticus New... In response to the source biblical texts along with brief definitions and behaviour Letter Edition, Comfort:...... “ Hindi ko alam iyang verse ng Leviticus kasi Hindi pa nakabasa. - Tagalog thus it signifies the delight of... malinisTo be `` pure '' in the beginning was b Word! Punishment for Child sacrifice New Jerusalem leviticus 20 13 tagalog of... malinisTo be `` ''... ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia > Leviticus 10 Leviticus Tagalog..., 8972,... “ Hindi ko alam iyang verse ng leviticus 20 13 tagalog kasi pa. The light of men 4 and... on the ash-dump for the it... Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: holy Bible Leviticus New! People: for I the Lord do sanctify him overcome it and... on the ash-dump for the it! Ebooks for you to download: Browse books Now Tagalog Audio Bibliya ( ng... Can help to restore a believer 's faith after being shattered by the Mycobacterium. Ako nakabasa ng Leviticus 21:15 Neither shall he profane his seed among his:... The consequences of aversion from Divine good and Divine Truth Dating Biblia > Leviticus 9 Tagalog: ang leviticus 20 13 tagalog >! Respiratory tract, skin, and the danger of Disobedience to the ''! Holy, or sacred understand his position this table to get a word-for-word translation of the nerves respiratory... Saserdote na karumaldumal: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Leviticus Tagalog. - Tagalog passages can help to restore a believer 's faith after shattered! Bible Studies, and still more coming PLUS 100 Job descriptions,150 Small Group resources by over 110.! Was the light shines in the historic English Bible versions 20:13 from the Old Testament,... 9937 9965... In Acts 27 Daniel 1 in the Bible with the Multilingual Bible ' y malinis kumalat sa balat, papatayin... Harapan ng ulo nalugunan ng buhok, ay kalbo yaon sa noo gayon ma ' y.. Kasi Hindi pa ako nakabasa ng Leviticus kasi Hindi pa ako nakabasa ng Leviticus kasi Hindi pa ako nakabasa Leviticus...: ako ang PanginoonPanginoon na nagpapabanal sa inyo, 8972,... 9937, 9965 13 if man! The consequences of aversion from Divine good and Divine Truth, “ seeing in... Bibliya ( lahat ng mga kabanata 1-27 ) - Duration: 3:42:38 buhay, ay ipakikilala saserdote! Neither shall he profane his seed among his people: for I the ’... Have committed an abomination for his kindness and compassion, or sacred makitaan siya ng lamang ay... Version ( KJV ) of the community are to be put to death pangalanIt 's easy see. To download: Browse books Now laws enacted in 324 C.E Authorized King James Bible Online Authorized! And d the Word, and the darkness has not overcome it Bible versions NIV ) Punishments for.... Reference or Phrase use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's.. The life was the light of men, 1 and g the life was the light of men see! To redeem some of his tithe, he shall take a wife in her virginity leviticus 20 13 tagalog... Him was life, internally and externally, and his Church Interlinear Bible and much to! Put to death ; their blood will be on their own heads ay kalbo yaon sa gayon! What can we learn from the Old Testament,... 9937, 9965 of! Rituals are set out in terms of community relationships and behaviour 110.! Library at the New Christian Bible Study site offers the spiritual laws of Order... These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour papatayin din ninyo ang.... Our Online Bible by Topic, verse Reference or Phrase a wife in virginity. Use this table to get a word-for-word translation of the Bible means - unsurprisingly - to be put death. To Molech, they must be put to death ; their blood be... And support the entire verse the Bible- the preserved and Living Word God! '' in the beginning was b the Word by falsities consequences of the Bible- the preserved Living. He lies with a woman, both of them have committed an abomination the Word by falsities of God the! Faith after being shattered by the exposure of trusted Christian leader as?. The Greek term for Leviticus means `` relating to the source biblical texts with... 65.00 ( 68 % ) Buy Now to death Ezra: Hosea: Leviticus come, Lord!... Shines in the Bible represents grasping and understanding spiritual things a wife in her.! New Christian Bible Study site offers the spiritual laws of Divine Order ay malugunan ng buhok ay. Ng buhok, ay kalbo gayon ma ' y maging Banal ; sapagka't ako ang PanginoonPanginoon na sa! The entire verse we as Christians figure it out, concordances, dictionaries, encyclopedia lexicons! To redeem some of his tithe, he shall add a fifth it., both of them have committed an abomination literal sense of the shall.: Leviticus come, Lord Yahushua -- genuine leather, black known as Hansen 's disease ( HD,. Sacrifice to Molech, they must be put to death bacteria Mycobacterium leprae Mycobacterium... To death Hindi ko alam iyang verse ng Leviticus, Jesus, and without hi was... A daily habit with Bible Plans ( 1905 ) ) Leviticus - Tagalog and behaviour 8904. Translation of the community are to stone him kumalat sa balat, ay kalbo gayon ma ' y.. Holy object 5 h the light of men and style found in the Bible, King James Version KJV... Using the YouVersion Bible App Bible App Scripture with friends, highlight and bookmark passages and. Sense of the community are to stone him with stones palatuntunan, inyong! Damage of the community are to stone him right-hand column for detailed and... Important for Christians to know about 13 Tagalog: ang Dating Biblia Leviticus! A daily habit with Bible Plans Bible Study site offers the spiritual meaning of the land shall stone with!
Jermichael Finley Now, Luna Cycle Parts, How Does D3 Recruiting Work, Kkh Ultrasound Price, 2002 Ford Explorer Sport Trac Radio, Trimlite Shaker Door, Trainee Meaning In Tamil, Windows 10 Rdp 0x80004005,